Retour beleid

Artikel 1 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. Het product mag slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt die nodig is om te beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Dit dient te geschieden middels een schriftelijk bericht of e-mail. Na het kenbaar maken van het herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient aan te tonen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de consument na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de ondernemer heeft geretourneerd, is de koop definitief.

Artikel 2 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Dit is onder de voorwaarde dat het product reeds door de ondernemer is ontvangen of dat er sluitend bewijs van volledige terugzending is overlegd.

Artikel 3 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor specifiek omschreven producten en diensten. Deze uitsluiting moet duidelijk worden vermeld in het aanbod of tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor:

- Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd;
- Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- Producten die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen of vanwege snel bederf;
- Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt;
- Losse kranten, tijdschriften, audio- en video-opnamen, en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
- Diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf, vrijetijdsbesteding, weddenschappen, en loterijen.

**Restocking fee beleid**

Als een klant ervoor kiest om een artikel te retourneren, kan het bedrijf een restocking fee van 15% van het aankoopbedrag in rekening brengen. Deze fee kan worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag of apart worden gefactureerd aan de klant. Klanten wordt geadviseerd om vooraf contact op te nemen met het bedrijf om de retourzending te regelen en eventuele vragen te bespreken. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of te vertragen als de geretourneerde artikelen beschadigd zijn, gebruikt zijn, of niet in de originele verpakking zitten.

**Retour adres**

Indien een product moet worden geretourneerd, kan het zijn dat dit naar het magazijn in China moet worden teruggestuurd. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant vanwege de hoge verzendkosten vanuit China. De klant moet contact opnemen met de verkoper voor een retouradres in China. Zorg ervoor dat het product zorgvuldig wordt verpakt en met een traceerbare verzendmethode wordt teruggestuurd. Na ontvangst zal de verkoper het product inspecteren en, indien aan de voorwaarden is voldaan, het aankoopbedrag terugbetalen. Houd rekening met verwerkingstijd en bankverwerkingstijd voor de terugbetaling.